કેડી હોસ્પિટલે ઘુંટણની પીડા વાળા દર્દીઓ માટે ૧-૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ દરમિયાન નિ:શુલ્ક કન્સલ્ટેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, જેમા ૩૦+ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા અને ૫૦૦૦+ સર્જરી કરેલ નિષ્ણાત ડોક્ટરની ટીમ દ્વારા ચેક-અપ કરવામા આવશે. આ કેમ્પનો મહત્તમ લાભ લેવા માટે +૯૧ ૮૭૮૦૯૩૨૬૪૬ પર કોલ કરો.

Cardiothoracic Surgeon in Ahmedabad, Best Dialysis Centre in Ahmedabad, Retina doctor in Ahmedabad, Best LASIK centre in Ahmedabad, Infertility Clinic in Ahmedabad, best physiotherapist in ahmedabad, Best Neurology Center in Ahmedabad, Angiography in Ahmedabad

KD Hospital, Cardiothoracic Surgeon in Ahmedabad, Best Dialysis Centre in Ahmedabad, Retina doctor in Ahmedabad, Best LASIK centre in Ahmedabad, Infertility Clinic in Ahmedabad, best physiotherapist in ahmedabad, Best Neurology Center in Ahmedabad, Angiography in Ahmedabad

કેડી હોસ્પિટલે ઘુંટણની પીડા વાળા દર્દીઓ માટે ૧-૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ દરમિયાન નિ:શુલ્ક કન્સલ્ટેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, જેમા ૩૦+ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા અને ૫૦૦૦+ સર્જરી કરેલ નિષ્ણાત ડોક્ટરની ટીમ દ્વારા ચેક-અપ કરવામા આવશે. આ કેમ્પનો મહત્તમ લાભ લેવા માટે +૯૧ ૮૭૮૦૯૩૨૬૪૬ પર કોલ કરો.

#KDHospital #goodhealth #healthiswealth #healthyliving #patientscare #kneereplacement #kneepain #kneesurgery #orthopedicsurgery #physicaltherapy #orthopaedics #jointreplacement #kneereplacementsurgery #kneeinjury #orthopedic #kneerehab #jointpain #StayAware #StaySafe #pandemic #Ahmedabad #Gujarat #India

કેડી હોસ્પિટલે ઘુંટણની પીડા વાળા દર્દીઓ માટે ૧-૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ દરમિયાન નિ:શુલ્ક કન્સલ્ટેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, જેમા ૩૦+ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા અને ૫૦૦૦+ સર્જરી કરેલ નિષ્ણાત ડોક્ટરની ટીમ દ્વારા ચેક-અપ કરવામા આવશે. આ કેમ્પનો મહત્તમ લાભ લેવા માટે +૯૧ ૮૭૮૦૯૩૨૬૪૬ પર કોલ કરો. #KDHospital #goodhealth #healthiswealth #healthyliving #patientscare #kneereplacement #kneepain #kneesurgery #orthopedicsurgery #physicaltherapy #orthopaedics #jointreplacement #kneereplacementsurgery #kneeinjury #orthopedic #kneerehab #jointpain #StayAware #StaySafe #pandemic #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0