બ્રેસ્ટ કેન્સર એક ગંભીર સમસ્યા છે પણ એના થી ગભરાવા કરતા એના વિષે જાગૃત રેહવું જરૂરી છે એના લક્ષણો વિષે જાગૃત રહો અને સમયસર Breast Examination કરાવો! રહો હમેશાં

Cardiothoracic Surgeon in Ahmedabad, Best Dialysis Centre in Ahmedabad, Retina doctor in Ahmedabad, Best LASIK centre in Ahmedabad, Infertility Clinic in Ahmedabad, best physiotherapist in ahmedabad, Best Neurology Center in Ahmedabad, Angiography in Ahmedabad

KD Hospital, Cardiothoracic Surgeon in Ahmedabad, Best Dialysis Centre in Ahmedabad, Retina doctor in Ahmedabad, Best LASIK centre in Ahmedabad, Infertility Clinic in Ahmedabad, best physiotherapist in ahmedabad, Best Neurology Center in Ahmedabad, Angiography in Ahmedabad

બ્રેસ્ટ કેન્સર એક ગંભીર સમસ્યા છે પણ એના થી ગભરાવા કરતા એના વિષે જાગૃત રેહવું જરૂરી છે

એના લક્ષણો વિષે જાગૃત રહો અને સમયસર Breast Examination કરાવો!

રહો હમેશાં #breastsure

#BeBreastSure #BreastCancerAwareness #BreastHealth #Pinktober #KDHospitals #ahmedabad #gujarat #india

બ્રેસ્ટ કેન્સર એક ગંભીર સમસ્યા છે પણ એના થી ગભરાવા કરતા એના વિષે જાગૃત રેહવું જરૂરી છે એના લક્ષણો વિષે જાગૃત રહો અને સમયસર Breast Examination કરાવો! રહો હમેશાં #breastsure #BeBreastSure #BreastCancerAwareness #BreastHealth #Pinktober #KDHospitals #ahmedabad #gujarat #india

Let's Connect

sm2p0