કે.ડી.હોસ્પિટલ પાર્કિન્સન રોગના દર્દીઓ અને તેમના સંબંધીઓ માટે સપોર્ટ ગ્રુપ પ્રોગ્રામ "લિવિંગ વેલ વિથ પાર્કિન્સન્સ" પર એક રસપ્રદ સત્રનું આયોજન કરી રહી છે. અમારી સાથે જોડાઓ અને તમારો અનુભવ શેર કરો 28 ઓગસ્ટ 2022 (રવિવાર) ના રોજ સવારે 10:00 વાગ્યે.

Cardiothoracic Surgeon in Ahmedabad, Best Dialysis Centre in Ahmedabad, Retina doctor in Ahmedabad, Best LASIK centre in Ahmedabad, Infertility Clinic in Ahmedabad, best physiotherapist in ahmedabad, Best Neurology Center in Ahmedabad, Angiography in Ahmedabad

KD Hospital, Cardiothoracic Surgeon in Ahmedabad, Best Dialysis Centre in Ahmedabad, Retina doctor in Ahmedabad, Best LASIK centre in Ahmedabad, Infertility Clinic in Ahmedabad, best physiotherapist in ahmedabad, Best Neurology Center in Ahmedabad, Angiography in Ahmedabad

કે.ડી.હોસ્પિટલ પાર્કિન્સન રોગના દર્દીઓ અને તેમના સંબંધીઓ માટે સપોર્ટ ગ્રુપ પ્રોગ્રામ "લિવિંગ વેલ વિથ પાર્કિન્સન્સ" પર એક રસપ્રદ સત્રનું આયોજન કરી રહી છે. અમારી સાથે જોડાઓ અને તમારો અનુભવ શેર કરો 28 ઓગસ્ટ 2022 (રવિવાર) ના રોજ સવારે 10:00 વાગ્યે.

#KDHospital #parkinsonsdisease #parkinsonsawareness #neurology #NABHHospital #qualitycare #hospital #doctors #healthcare #WellnessThatWorks #YoursToMake #trendinginahmedabad

કે.ડી.હોસ્પિટલ પાર્કિન્સન રોગના દર્દીઓ અને તેમના સંબંધીઓ માટે સપોર્ટ ગ્રુપ પ્રોગ્રામ "લિવિંગ વેલ વિથ પાર્કિન્સન્સ" પર એક રસપ્રદ સત્રનું આયોજન કરી રહી છે. અમારી સાથે જોડાઓ અને તમારો અનુભવ શેર કરો 28 ઓગસ્ટ 2022 (રવિવાર) ના રોજ સવારે 10:00 વાગ્યે. #KDHospital #parkinsonsdisease #parkinsonsawareness #neurology #NABHHospital #qualitycare #hospital #doctors #healthcare #WellnessThatWorks #YoursToMake #trendinginahmedabad

Let's Connect

sm2p0