2023-24 માટે એડમિશન શરુ !! BSc નર્સિંગ, GNM નર્સિંગ, ફિઝીયોથેરાપી અને ઓપ્ટોમેટ્રીમાં કેરિયેર KD ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ અલાઇડ હેલ્થ સાયન્સ સાથે હેલ્થકેરમાં તમારી કારકિર્દીને અનલૉક કરો! શા માટે KDIAHS? ▪️ અત્યાધુનિક એસી સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ્સ અને લાયબ્રેરીની સુવિધા ▪️ હોસ્પિટલ ઇન્ટર્નશિપ અને પ્લેસમેન્ટ સપોર્ટ ▪️ KD હોસ્પિટલ ખાતે અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા ક્લિનિકલ તાલીમ અને સંશોધન ▪️ SC/ST વિદ્યાર્થીઓ માટે ફ્રી શીપ કાર્ડની સુવિધા ▪️ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ શિષ્યવૃત્તિ ઉપલબ્ધ વધુ માહિતી માટે હમણાંજ સંપર્ક કરો : +૯૧ ૬૩૫૯૬ ૦૩૬૦૨ +૯૧ ૭૩૫૯૬ ૦૭૦૬૪

Cardiothoracic Surgeon in Ahmedabad, Best Dialysis Centre in Ahmedabad, Retina doctor in Ahmedabad, Best LASIK centre in Ahmedabad, Infertility Clinic in Ahmedabad, best physiotherapist in ahmedabad, Best Neurology Center in Ahmedabad, Angiography in Ahmedabad

KD Hospital, Cardiothoracic Surgeon in Ahmedabad, Best Dialysis Centre in Ahmedabad, Retina doctor in Ahmedabad, Best LASIK centre in Ahmedabad, Infertility Clinic in Ahmedabad, best physiotherapist in ahmedabad, Best Neurology Center in Ahmedabad, Angiography in Ahmedabad

2023-24 માટે એડમિશન શરુ !!
BSc નર્સિંગ, GNM નર્સિંગ, ફિઝીયોથેરાપી અને ઓપ્ટોમેટ્રીમાં કેરિયેર

KD ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ અલાઇડ હેલ્થ સાયન્સ સાથે હેલ્થકેરમાં તમારી કારકિર્દીને અનલૉક કરો!

શા માટે KDIAHS?

▪️ અત્યાધુનિક એસી સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ્સ અને લાયબ્રેરીની સુવિધા
▪️ હોસ્પિટલ ઇન્ટર્નશિપ અને પ્લેસમેન્ટ સપોર્ટ
▪️ KD હોસ્પિટલ ખાતે અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા ક્લિનિકલ તાલીમ અને સંશોધન
▪️ SC/ST વિદ્યાર્થીઓ માટે ફ્રી શીપ કાર્ડની સુવિધા
▪️ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ શિષ્યવૃત્તિ ઉપલબ્ધ

વધુ માહિતી માટે હમણાંજ સંપર્ક કરો : +૯૧ ૬૩૫૯૬ ૦૩૬૦૨ +૯૧ ૭૩૫૯૬ ૦૭૦૬૪

#KDIAHS #admissionsopen #admissions #education #admissionopen #college #career #collegeadmissions #nursing #nursingstudent #nursingschool #healthcare #studentnurse #nursinglife #physiotherapy #physio #physiotherapist #optometry #optometrist #eyecare #ophthalmology #optician #eyehealth #optical #ophthalmologist #optometrists #optometryschool #Ahmedabad #gujarat

2023-24 માટે એડમિશન શરુ !! BSc નર્સિંગ, GNM નર્સિંગ, ફિઝીયોથેરાપી અને ઓપ્ટોમેટ્રીમાં કેરિયેર KD ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ અલાઇડ હેલ્થ સાયન્સ સાથે હેલ્થકેરમાં તમારી કારકિર્દીને અનલૉક કરો! શા માટે KDIAHS? ▪️ અત્યાધુનિક એસી સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ્સ અને લાયબ્રેરીની સુવિધા ▪️ હોસ્પિટલ ઇન્ટર્નશિપ અને પ્લેસમેન્ટ સપોર્ટ ▪️ KD હોસ્પિટલ ખાતે અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા ક્લિનિકલ તાલીમ અને સંશોધન ▪️ SC/ST વિદ્યાર્થીઓ માટે ફ્રી શીપ કાર્ડની સુવિધા ▪️ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ શિષ્યવૃત્તિ ઉપલબ્ધ વધુ માહિતી માટે હમણાંજ સંપર્ક કરો : +૯૧ ૬૩૫૯૬ ૦૩૬૦૨ +૯૧ ૭૩૫૯૬ ૦૭૦૬૪ #KDIAHS #admissionsopen #admissions #education #admissionopen #college #career #collegeadmissions #nursing #nursingstudent #nursingschool #healthcare #studentnurse #nursinglife #physiotherapy #physio #physiotherapist #optometry #optometrist #eyecare #ophthalmology #optician #eyehealth #optical #ophthalmologist #optometrists #optometryschool #Ahmedabad #gujarat

Let's Connect

sm2p0